۱۳۹۰ آذر ۲۸, دوشنبه

ضد امپریالیست در کنار امپریالیستهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر