۱۳۹۰ مهر ۶, چهارشنبه

از ساواک تا ساواما! فاصله چه اندازه؟

بسیاری سعی بر این دارند تا اطلاعات و ساوامای نظام خون را شبیه یا هم روش ساواک شاهنشاهی نشان دهند.شاید ضمن تخریب چهره ساواک طرفی دیگر هم ببندند و چهره ای عادی از ساواما معرفی کنند.بيش از سی سال است که در باره ساواک فقط نکته های منفی را شنديده ايد. درحاليکه ساواک پس از دوران تيمسار سرلشگر پاکروان به مسائل امنيتی و ملی ميهنی توجه می کردو درپی اعتلای کشور ودر راه رسيدن به بهترين ها در منطقه گام برميداشت. همانطور که هر دستگاه امنيتی در هر کشور متمدن و پيشرفته عمل می کند. کسانی که آن دوران را با جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات و امنيتش (ساواما) که فقط در جهت دست و پا بريدن و چشم درآوردن مردم ايران و تهيه عکس و نوار و خواندن نامه های مردم مشغول است اشتباه کرده اند اين را بخوانند.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر