۱۳۹۰ آبان ۱۷, سه‌شنبه

نهضت آزادی و مبانی آن
بسم الرحمن الرحیم
ما مسلمانیم و ایرانی و مصدقی

هموطن: اقتضای اطاعت از خدا، مبارزه با بندگی غیر او، و شرط سپاس ایزدی تحصیل آزادی برای بکار بستن آن در طریق حق و عدالت و خدمت است. ما باید منزلت و مسئولیت خود را در جهان خلقت بشناسیم تا به رستگاری و پیروزی نائل شویم. مردم، نگران امنیت هستند، خسته از استبداد و اختناق، رنجور از سختی معیشت و شرمسار از ننگ و دزدی و خیانت هیئت حاکمه ای که متاسفانه نام ایران و ایرانی را آلوده ساخته است، خواهان سرنوشت بهتر، رهایی از ننگ و نکبت، و استقرار یک حکومت ملی سازندهایرانی پاک و آباده و آزاد است. امر مسلم این است که:
ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر و امابانفسهم.
به اقتضای شرایط حاضر، در این پیچ مهم تاریخ، با استعانت از پروردگار جهان، با امید به مردانگی و همکاری هموطنان، تأسیس «نهضت آزادی ایران» اعلام می گردد.

ما مسلمانیم؛ نه به این معنا که وظیفه خود را فقط روزه و نماز بدانیم، بلکه اسلام را بعنوان یک مکتب مبارز و پیشرو و مترقی که جوابگوی احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی یک جامعه می باشد، و همچنین بنام یک نظام اصولی جامعه می شناسیم.
ما ایرانی هستیم؛ ولی نمی گوییم که هنر نزد ایرانیان است و بس. ایران دوستی و ملی بودن ملازم با تعصب نژادی نیست، بلکه بالعکس مبتنی بر قبول نواقص و معایب خود و احترام به فضایل و حقوق دیگران است و ما مصدقی هستیم؛ زیرا مصدق را از خادمین بزرگ و افتخارات ایران و شرق می دانیم

هیئت مؤسس نهضت آزادی ایران
سید محمود طالقانی. مهدی بازرگان. محمد رحیم عطایی. یدالله سحابی. عباس رادنیا. حسن نزیه. منصور عطایی. عباس صمیعی. احمد صدر حاج سید جوادی

دبیر کل: مهدی بازرگان
بیست و پنج اردیبهشت 1340

اعضای خارج از کشور نهضت آزادی ایران:
ابراهیم یزدی. مصطفی چمران. علی شریعتیهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر