۱۳۹۱ فروردین ۲۸, دوشنبه

رزمایش ارتش شاهنشاهی ایران در جزایر سه گانه تا ابد ایرانی

این ویدیو بخشهایی از رزمایش ارتش شاهنشاهی ایران در سال 1971 در جزایر سه گانه تا ابد ایرانی تنب بزرگ،تنب کوچک و ابوموسی میباشد.
این سفر شاه به این جزایر نیست بلکه رزمایش نظامی است!
آیا امارات جسارت فراخوانی سفیر و لغو بازی و قال و قیل داشت؟
انقلاب کردیم برای استقلال ایران یا اسلام؟
نوش جانمان.انقلاب نبود فریب بود و ملعبه دست ابرقدرتها شدن که چنین به ذلت بنشینیم!
نگاه کنید اقتدار اینجاستهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر